The king of Shimronmeron, one; the king of Achshaph, one;


- Joshua 12:20

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.