The king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;


- Joshua 12:22

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.