The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.


- Joshua 21:7

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.