And the LORD spake unto Joshua, saying,


- Joshua 4:15

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.