Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all?


- Luke 12:41

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.