Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,


- Matthew 23:1

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.