But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.


- Matthew 6:15

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.