Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni;


- Nehemiah 11:15

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.