Of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;


- Nehemiah 12:20

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.