The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.


- Nehemiah 7:19

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.