To call passengers who go right on their ways:


- Proverbs 9:15

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.