Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.


- Psalms 123:1

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.