The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.


- Psalms 29:5

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.