As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.


- Psalms 73:20

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.