Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:


- Psalms 83:9

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.