Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.


- Romans 3:31

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.