Therefore say thou unto them, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye unto me, saith the LORD of hosts, and I will turn unto you, saith the LORD of hosts.


- Zechariah 1:3

Try Testimonio Free.

Memorize the Bible through Testimonio. Live a changed life.